అవధాన కళాపురస్కార సమర్పణ సంరంభము – 2022 ( ఫోటోలు )అవధాన కళాపురస్కార సమర్పణ సంరంభము - 2022 ( ఫోటోలు )
వివిధ ప్రసారమాధ్యమాలు, పత్రికా ప్రచురణలు తెలుగు భాషకి అత్యున్నత వైభవం “సప్త ఖండ” అవధానంవివిధ ప్రసారమాధ్యమాలు, పత్రికా ప్రచురణలు  తెలుగు భాషకి అత్యున్నత వైభవం “సప్త ఖండ” అవధానం
అంగరంగంగా సప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరి విజయోత్సవ సభఅంగరంగంగా సప్త ఖండ అవధాన సాహితీ ఝరి విజయోత్సవ సభ
Awards ( Genius Book of Records , Telugu Book of Records & Wonder Book of Records )అవార్డులు (జీనియస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ & వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్)
శ్రీప్రణవపీఠం నిర్వహణలో చలివేంద్రము @ 2022శ్రీప్రణవపీఠం నిర్వహణలో చలివేంద్రము @ 2022
పూజ్య గురుదేవుల శిష్య బృందం ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు 30,000 వేలు రుద్రాక్షలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.పూజ్య గురుదేవుల శిష్య బృందం ఆధ్వర్యంలో భక్తులకు 30,000 వేలు రుద్రాక్షలు పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.
Sri Krishna, Sri Kalabhairava, Sri Putradeshwara Lingapratishtha – Sri Pranavapeetham, Eluruశ్రీ కృష్ణ, శ్రీ కాలభైరవ, శ్రీ పుత్రదేశ్వర లింగప్రతిష్ఠ - శ్రీ ప్రణవపీఠం, ఏలూరు
ఒక భక్తురాలి కోరిక మేరకు ప్రణవపీఠం లోని శ్రీ పద్మేశ్వరస్వామి వారికి 16 కేజీల నల్ల ఆవాలతో అభిషేకం జరిగిందిఒక భక్తురాలి కోరిక మేరకు ప్రణవపీఠం లోని శ్రీ పద్మేశ్వరస్వామి వారికి 16 కేజీల నల్ల ఆవాలతో అభిషేకం జరిగింది
expand_less