శ్రీ వద్దిపర్తి అవధాన సౌరభం- సింగపూర్ సాహితీ సమాహరం – 15 వ శతావధానంశ్రీ వద్దిపర్తి అవధాన సౌరభం- సింగపూర్ సాహితీ సమాహరం - 15 వ శతావధానంfavorite_border

Start Dateప్రారంభపు తేది
Saturday, January 21, 2023
End Dateచివరి తేది
Sunday, January 22, 2023
Locationస్థానం
Singaporeసింగపూర్
Venueవేదిక
Hindu Centre, Owen Road, Singaporeహిందూ సెంటర్, ఓవెన్ రోడ్, సింగపూర్
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

శ్రీ వద్దిపర్తి అవధాన సౌరభం- సింగపూర్ సాహితీ సమాహరం - 15 వ శతావధానం ప్రారంభోత్సవ సభ

January 21st - Saturday - Day 1 - Morning Sabha . Starts from 6 AM IST.

————————————————
శ్రీ వద్దిపర్తి అవధాన సౌరభం- సింగపూర్ సాహితీ సమాహరం - 15 వ శతావధానం మొదటి రోజు మధ్యాహ్న సభ

January 21st - Saturday - Day 1 - Evening Sabha . Resumes at 1:30 PM IST.

————————————————

శ్రీ వద్దిపర్తి అవధాన సౌరభం- సింగపూర్ సాహితీ సమాహరం - 15 వ శతావధానం 2 వ రోజు - పూరణ సభ

January 22nd - Sunday - Day 2 -  Morning Sabha . Begins at 6 AM IST


————————————————

శ్రీ వద్దిపర్తి అవధాన సౌరభం- సింగపూర్ సాహితీ సమాహరం - 15 వ శతావధానం 2 వ రోజు - ధారణ, విజయోత్సవ సభ.

January 22nd - Sunday - Day 2 -  Evening Sabha . Resumes at 1:30PM IST

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
expand_less